Byggregler

Våra tomter är relativt små och innan man gör större förändringar på dem bör man informera sina grannar. Observera att en granne som på något sätt blir berörd av en förändring närmare tomtgränsen än 4,5 meter har rätt att begära prövning av förändringen i byggnadsnämnden.

Det är inte styrelens roll att bedöma i bygglovsfrågor, men bygglovsreglerna är klara med att man inte får bygga något utanför sin egen tomtgräns.

Tänker du bygga nytt eller bygga till, vänd dig till kontoret för samhällsbyggnad för att söka bygglov.

Tillstånd att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder lämnas av kommunens byggnadsnämnd eller per delegation genom tjänstemän vid kontoret för samhällsbyggnad i form av bygglov, rivningslov eller marklov.

Vad är ett bygglov?

Bygglov är ett skriftligt tillstånd, som utfärdas antingen genom byggnadsnämnden eller dess tjänstemän genom delegation. För att få ditt bygglov beviljat krävs att vissa kriterier och förutsättningar uppfylls. Plan- och bygglagen (PBL) ligger till grund för dessa. Det som prövas i bygglovet är främst byggnadens placering och dess yttre utformning. I varje kommun regleras sedan förutsättningarna gällande byggrätten för fastigheter i de detaljplaner som gäller för respektive område. Om kommunen beslutat om en detaljplan för ett område finns särskilda kriterier och förutsättningar för att få bygglov i just det området.

Hur vi använder marken påverkar miljön och samhällets utveckling. Byggåtgärderna du gör finns kvar under lång tid och berör ofta många människor. Det du bygger ska fungera på ett bra sätt tillsammans med det som redan finns. När du bygger och använder marken är det många intressen som ska samordnas.

När behövs bygglov?

Bygglov krävs om du ska:

 1. Uppföra en byggnad eller anläggning
 2. Göra en tillbyggnad på en befintlig byggnad eller anläggning.
 3. Väsentligt ändra en byggnads användning, t ex ändra en bostad till kontor .
 4. Uppföra murar eller plank.
 5. Anlägga parkering.
 6. Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller belysning
 7. Ställa husvagnar, containrar eller tält en längre tid
  Inom ett detaljplanerat område som vår samfällighet krävs även bygglov för att:
 8. Ändra fasadmaterial, ändra fasadfärg, byta taktmaterial, eller uppföra andra ändringar som påverkar byggnadens utseende väsentligt, t.ex. byta ett fönster eller uppföra takkupa .

Bygglagstiftningen reglerar var och hur byggandet ska ske för att byggnader ska vara funktionella under lång tid. Husen och den yttre miljön ska upplevas estetiskt tilltalande, vara sunda, säkra och ekologiskt hållbara. Inplaceringen i stads- eller landskapsbilden ska göras med omsorg. Byggnadsnämndens uppgift  är att göra en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.

Om du är osäker på om just ditt projekt kräver bygglov så kan du kontakta och ställa frågor till kommunen.

Dessutom gäller en generell anmälningsplikt för vissa åtgärder även om de inte kräver bygglov. 
Det gäller för:

 • rivning (undantaget byggnader som inte kräver bygglov t.ex. friggebodar)
 • ekonomibyggnader för jordbruk/skogsbruk
 • ändring av konstruktion eller betydande förändring i planlösning
 • vissa installationer (hissar, eldstäder, ventilation, vatten och avlopp m.m.)
 • ändring som väsentligt påverkar brandskyddet
 • underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde
Vad är bygglovsbefriat?
Ändra inomhus

Ändringar av rumsindelningen eller andra inre ändringar kräver inte bygglov. Men om ändringen innebär att det inreds någon ytterligare bostadslägenhet eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri krävs bygglov. Många invändiga ändringar kräver dock bygganmälan.

Särskilda bestämmelser för en- eller tvåbostadshus

Murar och plank
I anslutning till bostadshus får du utan bygglov bygga uteplatser med mur eller plank som inte är högre än 1,8 meter. Muren eller planket får inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från huset och inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Staket som är genomsiktligt till mer än hälften är inte bygglovpliktigt.

Plank som är högre än 1,10 meter kräver bygglov.

Mur som är högre än 0,5 meter kräver bygglov.

I vissa fall kan det krävas bygglov för dessa byggnadsverk oavsett höjd eller material som t.ex. vid placering i närhet till tomtgräns.

Undantag från bygglovplikten för plank vid altan finns för en- och tvåbostadshus:
I anslutning till bostadshus får du utan bygglov bygga uteplatser med mur eller plank som inte är högre än 1,8 meter. Muren eller planket får inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från huset och inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Plank och mur i tomtgräns får inte förorsaka olägenhet för granne. Tala med din granne.
Läs kommunens råd om träd och häckar som bland annat ger information om hur hög din häck får vara vid en gatukorsning.

Skärmtak
Du får också ordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om taket inte är större än 15 m2. Skärmtaket får inte heller sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Altaner
Altaner upp till 120 cm över marken är som regel bygglovbefriade. Om du planerar att bygga nära tomtgräns och altanen på så sätt riskerar att skugga din grannes fastighet eller om din granne riskerar att störas av ljud eller insyn kan det krävas bygglov. Rådfråga gärna någon på kommunens bygglovenheten.

Friggebod
I bostadshusets omedelbara närhet får man sätta upp högst två fristående friggebodar med en sammanlagd byggnadsarea på högst 15 m2. Den största höjden från mark till taknock får vara 3 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Mer information

Mer information om byggregler och bygglov finns att läsa om i Boverkets bygglovsbroschyr som du hittar här samt på kommunens hemsida här.