INSTÄLLD ÅRSMÖTE!

Med anledning av gällande extraordinära läget i samhället på grund av Coronaviruset har styrelsen i Skälby tredje samfällighetsförening, med hänsyn till folkhälsomyndighetens rekommendationer, beslutat att årsmötet ställs in tills vidare.
Styrelsen återkommer med nytt datum när det är möjligt med ett möte.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Skäl by tredje samfällighetsförening

Årsstämma 2020

Med anledning av gällande extraordinära läget i samhället på grund av Coronaviruset har styrelsen i Skälby tredje samfällighetsförening, med hänsyn till folkhälsomyndighetens rekommendationer, beslutat att årsmötet ställs in tills vidare.
Styrelsen återkommer med nytt datum när det är möjligt med ett möte.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Skäl by tredje samfällighetsförening

Medlemmarna i Skälby Tredje Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.
Måndagen den 23 mars kl 18.30 på Vilunda Församlingshem

Underlag till årsstämman (bilagor):

 1. Förslag till dagordning för stämman
 2. Verksamhetsberättelse
 3. Årsbokslut sektion 1&2
 4. Budget sektion 1
 5. Budget sektion 2
 6. Debiteringslängd sektion 1 och 2
 7. Valberedningens förslag till styrelse 2019

Vi har valt att ha stämman på Vilunda Fösamlingshem/Hammarby Kyrka
som ligger i Upplands Väsby centrum, norra sidan. Adressen är Kyrkvägen
9 och vill man åka kommunalt så tar man enklast buss till Kyrkvägen.
Efter stämman bjuder föreningen mötesdeltagarna på en kaffe och smörgås.
Stanna gärna kvar efter mötet för lite samvaro!

Anmäl ert deltagande till stämman senast den 15 mars till Isabelle Berglund, via
Mail: janeisabelle@hotmail.com
Lapp I brevlåda : Lohäradsvägen 21.
SMS: 073-593 28 74

Kallelse [pdf]

Samfällsnytt – 1 – 2020

Här kommer årets första samfällsnytt.
Årsmöte
Välkommen till årsmöte för verksamhetsåret 2019/2020. Mötet är den 23 mars i Vilunda församlingshem kl 18:30. Se separat kallelse med detta utskick.
Sista dag att lämna in motion är 21 februari. Ni kan lämna in antingen på vår hemsida eller till vice ordförandes brevlåda Knutbygränd 11.
Tänk på att motionerna är skrivna så att det går att svara ja eller nej till förslaget.
Årsmöteshandlingama kommer ut till allas brevlådor efter att motionerna behandlats av styrelsen.
Belysning
Belysningen mellan gränderna som sitter på några av våra fastigheter är nu utbytta till LED-lampor som ger bättre sken samt lättare underhåll.
Asfaltering
Styrelsen har sammanställt information om ansvar, nuläge och planer. Se separat underlag med detta utskick.
Fiber
I augusti går vårt gratiserbjudande av bredband ut som kom med paketet vid anslutningen till fiber (Svensk infrastruktur). Det har kommit förfrågan till styrelsen om att hitta en gemensam bredbandsleverantör för att kunna förhandla om det kommande priset. Det är kanske några som är intresserade av detta medan andra redan har tecknat egna avtal. Styrelsen tänker inte vara delaktiga i denna fråga men om någon bland medlemmarna är intresserad av att dra i frågan så välkomnar styrelsen detta. Kontakta någon i styrelsen om du är intresserad att ta fram valmöjligheter och förhandla.
Samfällighetens hemsida
Vi vill passa på att göra lite reklam för vår hemsida https://www.skalby3sam.se/. Där hittar ni information om vår förening, riktlinjer mm, Ni kan även ställa frågor till styrelsen från hemsidan. Hemsidan kommer att uppdateras för att det ska bli lättare att söka efter information.
Nyinflyttade
Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. Vi hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och vårt gemensamma område. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till styrelsen. Det gör man lättast via hemsidan, www.skalby3sam.se.
På hemsidan hittar du också viktig information som rör vår samfällighet samt praktisk information.
Grannsamverkan
Polisens tipstelefon är 114 14.
Vid pågående inbrott ring: 112
Tänk på att berätta för grannar om ni reser bort över helgerna.
Försök att få någon att ta hand om skottning, post mm för att förebygga inbrott.

Se även bifogad bilaga.

Allmänt om UPPLANDS VÄSBY SKÄLBY GA: 8

Skälby Tredje Samfällighetsförening består av 157 fastigheter fördelat på sju gränder med tillhörande lekplatser. Alla fastighetsägare i Skälby Tredje Samfällighetsförening är delägare i vår gemensamma mark och dess anläggningar.

Alla fastigheter är automatiskt anslutna till samfälligheten. Samfälligheten består av gator Lohäradsvägen, Knutbygränd, Kårstagränd, Rimbogränd, Vätögränd, Vidbogränd och Vallbygränd.

Samfälligheten är uppdelad i två sektioner

 • Sektion 1 som omfattar skötseln av de gemensamma ytorna mellan gränderna med tillhörande lekplatser, asfalterade gångar, belysning och dagvattenledningar.
 • Sektion 2 som omfattar kabel-TV-nätet och dess drift.

Frågor om gemensamma fastigheter och anläggningar regleras i anläggningslagen (AL) och lagen om förvaltning av samfälligheter (AFL). Samfälligheten har stadgar och Samfälligheter regleras i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, (1970:988), anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1998:812).

Vår samfällighet har en föreningsförvaltning med stadgar och en styrelse. Styrelsen ska förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om hur styrelsen ska sköta föreningens angelägenheter. Samfälligheten finns i en grundakt (Upplands Väsby Skälby GA:8) hos Lantmäteriet.

I grundakten framgår nuvarande tomtgränser. Dessa justerades 1976 då de flesta fastigheter var med på en utökning av fastighetsgränserna. Vid detta tillfälle justerades även detaljplanerna för området. I dagsläget finns inga avsikter att göra ytterligare några förändringar. För att kunna göra en förändring av samfällighetens mark måste lantmäteriet göra en fastighetsreglering av den nya gränsen, vilket medför en kostnad. Dessutom kan även kommunens detaljplan påverkas. En justering av detaljplanen innebär ytterligare en kostnad.

Idag finns det ett antal fastighetsägare som inkorporerat gemensamma grönområden till ”sin” tomt. På en flygfotografikartan (se hemsidan) finns alla tomtgränser inritade. Det som inte tillhör er fastighet är alltid samfälld mark. Det innebär att bygga, använda eller stänga av samfälld mark är inte tillåtet. Det går inte heller att sälja den samfällda marken i en kommande försäljning.

Den 1 metersregel som ”skapats” av föreningen har inte stöd hos Lantmäteriet. Styrelsen beslöt enligt protokoll den 6 juni 1972, Angående privat plantering på samfälldmark. ”plantering kan ske tom 1 meter från husliv resp. plank dock ej köksväxter”. Detta beslut gäller alltjämt. Om någon vill plantera något utanför 1 metersgränsen måste styrelsen ge skriftligt medgivande och ett tydligt ansvar dokumenteras som följer med de nya ägarna. I övrigt skall inget ställas utanför plankgränsen såsom varmkompostkärl, ved, skottkärror Nuvarande styrelsen har informerat på årsmöten samt i flera Samfällsnytt om att det i flera fall gjorts överträdelser på samfälld mark. Styrelsen har också informerat om att de som överträder reglerna kommer att få enskilda besök av styrelsen där information om överträdelsen diskuteras.

Samfällsnytt – 5 – 2019

Här kommer årets femte samfällsnytt.
Lite kort om vad som hänt och kommer att hända.

Underhåll
Lekplatserna

 •  Skyltar har ännu inte monterats men kommer att sättas upp, med information om fysiskplats vid händelse av olycka då 112 behöver en adress.

Grönytor.

 • Beskäring av träd och buskar är klart för året.

Belysning

 • Byte av grändbelysning till LED-lampor har inte blivit försenat men vår ambition är att detta skall göras skyndsamt.

Arbetet med samfälld mark fortsätter. I detta samfällsnytt har styrelsen lagt med det brev som kommer att lämnas till de som byggt utanför sin tomtgräns. Det kommer även att finnas med en individuell bilaga som beskriver överträdelsen och när återställandet ska vara åtgärdat.

Information om branden

Polisen har ännu inte kommit med någon ny information angående branden.
Bygglovet är klart nu väntas igångsättande till beslutet vunnit laga kraft.

I och med byggstart kommer kommunen stänga av Lohäradsvägen från parkeringen in till Vallbygränd fram till vändplanen till fördel för byggbaracker, hantverkare mm. Det kan innebära ytterligare parkeringsproblem i området

Samfällighetens hemsida

Vi vill passa på att göra lite reklam för vår hemsida https://www.skalby3sam.se/. Där hittar ni information om vår förening, riktlinjer mm, Ni kan även ställa frågor till styrelsen från hemsidan. Hemsidan kommer att uppdateras för att det ska bli lättare att söka efter information.

Övrigt

Förebyggande åtgärder

Vi närmar oss nu mörkare tider med fler levande ljus i våra hem. Vi hoppas att ni alla kontrollerat era brandvarnare, införskaffat en brandfilt samt ställt en handbrandsläckare på minst 5 kg vid er ytterdörr. Det var vad räddningstjänsten sade vore väldigt bra att alla ska ha hemma.

Eldning

Vi vill åter igen påminna om trivseleldning. Miljönämnden har en policy kring eldning. I tätorten bör eldning i braskaminer endast ske som trivsel- eldning. Med trivseleldning menar man eldning högst två gånger i veckan cirka två timmar per gång. Det betyder att man inte kan räkna med att kontinuerligt använda kaminen som kompletterande värmekälla. Denna begränsning gäller inte för kaminer som eldas med pellets. Störningar kan upplevas som en allmän försämring av bostadsområdets luft, eller att en viss granne utsätts mer direkt för rökgaserna. Det finns också människor som av olika hälsoskäl besväras mer än andra av de rökgaser som bildas vid eldning. Det är främst från Vätögränd och bort mot Vallbygränd som det är svårt för röken att stig upp i luften. Tänka på alla astmatiker m.fl. som berörs.

Grannsamverkan

Polisens tipstelefonär 114 14.
Vidpågående inbrott ring: 112

Nyinflyttade
Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. Vi hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och vårt gemensamma område. Vi vill uppmana er att anmäla er inflyttningsdag, adress och namn till styrelsen. Det gör man lättast via hemsidan, www.skalby3sam.se.
På hemsidan hittar du också viktig information som rör vår samfällighet samt praktisk information.

Samfällsnytt – 4 – 2019

Här kommer årets fjärde samfällsnytt. Lite kort om vad som hänt och kommer att hända.

Underhåll
Lekplatserna
– Tidigare åtgärder genomförda utifrån besiktningsprotokoll så att inga olycksrisker finns. Byte av sand gjordes då det var några år sedan det gjordes.
– Lekplatserna har oljats, målats samt renoverats.
– Återstår uppsättning av skyltar med information om fysiskplats vid händelse av olycka och 112 behöver en adress.

Grönytor.
– Träd och buskar har fortsatts att beskäras. Ytterligare beskäring kommer att genomföras vid gångvägarna mellan lekplatserna.
– Beskäring av päronträdet kommer att genomföras under september mellan Rimbo och Kårstagränd.
– Diskussionen med kommunen har varit resultatlösa gällande uppröjning av kullen vid
Knytbygatans slut. Diskussionerna kommer att fortsätta i vår.

Gångvägarna
– Samfälligheten är skyldighet att underhålla de anläggningar som finns inom området. Gångvägarna har ännu en gång besiktas och en projektplan kommer att tas fram inför kommande asfaltering. Information om detta kommer löpande att läggas ut på föreningens hemsida.

Belysning
– Byte av grändbelysning till LED-lampor kommer att se inom kort.

Studsmattor
Styrelsen har tagit beslut om att samtliga studsmattor skulle vara nedmonterade till
sista augusti. I skrivande stund finns det fortfarande studsmattor som inte
nedmonterats. Detta bör göras omgående. Om detta inte hörsammas så kommer styrelsen att ombesörja detta.

Arbetet med samfälld mark.
De personliga besöken har inte kommit igång ännu pga. av sommarledighet men kommer att genomföras under hösten.

Information om branden
Det har kommit till styrelsen att rykten börjar sprida sig gällande orsak till branden. Fakta är att polisen har ännu inte hanterat detta ärende så från polisen finns ingen ny information än tidigare dvs. att branden utreds. Orsak är fortfarande inte fastställd.

Samfällighetens hemsida
Vi vill passa på att göra lite reklam för vår hemsida https://www.skalby3sam.se/. Där
hittar ni information om vår förening, riktlinjer mm, Ni kan även ställa frågor till styrelsen från hemsidan. Hemsidan kommer att uppdateras för att det ska bli lättare att söka efter information.

Eldning
Vi vill åter igen påminna om trivseleldning. Miljönämnden har en policy kring eldning. I tätorten bör eldning i braskaminer endast ske som trivseleldning. Med trivseleldning menar man eldning högst två gånger i veckan cirka två timmar per gång. Det betyder att man inte kan räkna med att kontinuerligt använda kaminen som kompletterande värmekälla. Denna begränsning gäller inte för kaminer som eldas med pellets. Störningar kan upplevas som en allmän försämring av bostadsområdets luft, eller att en viss granne utsätts mer direkt för rökgaserna. Det finns också människor som av olika hälsoskäl besväras mer än andra av de rökgaser som bildas vid eldning. Det är främst från Vätögränd och bort mot Vallbygränd som det är svårt för röken att stig upp i luften. Tänka på alla astmatiker m.fl. som berörs.

Grannsamverkan
Polisens tipstelefon är 114 14.
Vid pågående inbrott ring: 112

Nyinflyttade
Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. Vi hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och vårt gemensamma område. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till styrelsen. Det gör man lättast via hemsidan, www.skalby3sam.se.
På hemsidan hittar du också viktig information som rör vår samfällighet samt praktisk information.