Avgifter

Samfälligheten består av två sektioner.

Sektion 1 förvaltar de gemensamma ytorna med tillhörande grönområden, lekplatser,
asfalterade gångar, belysning och dagvattensystem.
Den avgift som tas ut varje år är avsedd för förvaltning och förnyelse av vår gemensamt ägda samfällighet. Årsavgiftens storlek fastställs vid årsstämman och är obligatorisk. Plusgirokonto nr 86 34 78-4.

Sektion 2 är för kabel-tv nätet. Den avgift som tas ut varje år är avsedd för underhåll av nätet och avgifter till Com Hem. Årsavgiftens storlek fastställs vid årsstämman och är obligatorisk för de fastigheter som är anslutna till nätet, Skälby 1:204-240, 1:242-266, 1:268-269, 1:273-286, 1:295-311, 1:313-369 (totalt 152 fastigheter). Plusgirokontonr 39 53 67-6.

Sektion Postgiro Belopp Senast ändrad
1 – Samfälligheten 86 34 78-4 3 500 kr 2018
2 – Kabel-tv 39 53 67-6 0 kr 2018

Se kalender för sista inbetalningsdag.

Obs! Vid försäljning av fastigheten är det viktigt att husägaren kommer överens med den tillträdande husägaren om fördelningen av årsavgiften.