Kategoriarkiv: Samfällsnytt

Extra om kabeltv-nätet

Då många i föreningen använder tilläggstjänster via Tele2 som skickas via kabeln och inte bytt leveranssätt så har styrelsen kopplat på strömmen igen tills vidare.

Detta för att inte orsaka totalkaos för många inför Jul o Nyår. Årsmötet i mars får besluta hur vi skall förfara kring denna fråga fortsatt.

Styrelsen uppmanar de som använder kabeln idag för TV eller andra tilläggstjänster (bredband, telefoni mm) att se över leveranssätt fram till årsmötet.

Årsmötet har tagit beslut om att säga upp avtalet med Tele2 som gäller tom 2024-12-31 och avtalet är uppsagt.

Hälsningar Styrelsen

Fakturan

Vi har uppmärksammat att det kan vara problem att betala fakturan via Kivra. Det ska dock inte vara några problem att betala via internetbanken. Skriv bara OCR-numret som ett meddelande när ni betalar.

Vi frågor kontakta Oskar via kontaktformuläret här på hemsidan eller ring numret som står på fakturan.

Med vänlig hälsning
Oskar Rommel
Kassör

Samfällsnytt – Nr 3 – 2023

Asfaltering gångvägar
Asfaltering är genomförd med bra resultatbåde vad gäller kostnader (1,035 miljoner kr)och kvalité.

Om ni upptäcker skador eller brister vid erapromenader så kontakta ordförande så att visnarast kan avhjälpa eventuella fel. Vi har tvåårs garanti på arbetet. Det är lite fult vidkanterna just nu på grund av att gräset intevuxit upp samt klippning inte kunde görasMen vi hoppas att det kommer bli bra undersommaren.

Medlemsavgift/fakturor
Första fakturan för medlemsavgiften skickadesut i slutet av maj. De medlemmar som harmöjlighet att ta emot fakturor via Kivra harfått den digitalt och resterande har skickats uti brevlådan. Har ni frågor kring fakturan kan nikontakta Oskar på 0736–610 429. Den andrafakturan planeras att skickas ut under hösten.

Kabel-tv nätet
Avtalet med Tele2 (ComHem) är nu uppsagt och signalerna kommer att brytas 2023-12-01.
Påminner de som använder kabel-tv nätet idag att se över vad/vilket nät de skall
använda from 2023-12-01.

Hjärtstartare
Årsstämman beslöt att vi skulle införskaffa en hjärtstartare i området om vi kunde hitta de
rätta förutsättningarna, både vad det gäller tillgänglighet och ekonomi.
Ekonomin är löst via leasing som är bäst ur både service och försäkringssynpunkt.

Vi söker nu en fastighetsägare som kan tänka sig att ha en hjärtstartare/AED på sin tomt. Skåpet är runt med en diameter på 48 cm och kopplas till elnätet och WiFi. Fastighetsägaren kommer att ersättas för sin elförbrukning. För att den skall vara skyddad samt så centralt placerad som möjligt ser vi gärna någon av fastigheterna på Rimbogränd, antingen på fram eller baksidan av de två plus två närmsta husen vid gångvägen.

Kontakta Marcus Östman på 070-859 40 60 vid intresse.

Digitalisering av information
From 2024 kommer all information från styrelsen att ske via vår hemsida, www.skalby3sam.se, Registrera dig där för att inte missa viktig information. Om du inte har Nr 3 2023 tillgång till internet/mail anmäler du detta till kassören/ordförande på tfn 073-688 15 40.
Tre fastigheter har hitintills anmält att de vill ha information och faktura i brevlådan.

Grannsamverkan
Information från Polisen finns på vår hemsida. Du har väl anslutit dig till vår Facebook grupp Skälby 3e Grannsamverkan Upplands Väsby? Där får du snabbast information om vad som händer i området/kommunen. Senaste information är bland annat cykelstölder i området. Använd godkända lås för att eventuellt få ersättning på hemförsäkringen. Nu inför sommaren, kolla upp att allt är inlåst, däck och takboxar är stöldbegärliga. Meddela grannar när ni är borta så att vi hjälps åt att förhindra brottslighet.

Lekplatser
Lekplatserna är nu upprustade säkerhetsmässigt. Under sommaren kommer vi att byta alla staket samt sätta ut nya tunga sittbänkar på samtliga lekplatser.’Lekplatser
Lekplatserna är nu upprustade säkerhetsmässigt. Under sommaren kommer vi att byta alla staket samt sätta ut nya tunga sittbänkar på samtliga lekplatser.

Nyinflyttade
Välkommen till vårt område och samfällighet. Anmäl dig via vår hemsida så att fakturor
kommer till rätt person under hösten. Styrelsen har sammanställt det viktigaste att
veta om vår samfällighet på hemsidan under fliken medlemsinformation/nyinflyttad.

Grändbelysningar
Vi har besiktat (gjorts av godkänd firma) samtliga belysningsstolpar under våren. Av våra 29 stolpar är endast 5 OK, övriga är mer eller mindre rostiga. Styrelsen har beslutat ta in offert för att byta ut samtliga under hösten samt komplettera med tre-fyra nya för att förbättra belysningen i vissa gränder. Vi kan då ta bort de lampor som idag sitter på husväggarna och fungerar mindre bra. Kostnad ca 250-300 000 kr. Fem stolpar är i akut behov av utbyte varför vi skyndsamt måste vidta åtgärder.

Kommunikation
Kommunikationen med medlemmarna har under den senaste tiden handlat om fakturafrågor, markskötsel och asfaltering. Vi har även hälsat nya husägare välkomna till vår förening. Har ni funderingar kring något så tveka inte att ta kontakt med styrelsen via kontaktformulär på hemsidan eller ringa ordförande på nummer 073-688 15 40

Grönområdet
Assars trädgårdstjänst genomför även detta år gräsklippning, busk- och häckvård samt ogräsrensning runt lekplatserna.
Styrelsen har beslutat att ta in arborist förkontroll av våra träd, några börjar bli ”trötta”bl.a. för att de växer för tätt för sin storlek.Det rekommenderas 6 m mellan varje träd föratt behålla vitalitet genom åren. Merainformation kring detta kommer i nästasamfällsnytt.

Sociala aktiviteter
Vad önskar ni skulle hända i området? Fest? Städdagar? Bouletävling? Barnaktiviteter? Hör
av er till styrelsen med önskemål via kontaktsidan eller ring ordförande.

GLAD OCH SOLIG SOMMAR ÖNSKAR
STYRELSEN
(men lite regn behöver vi för vår miljö)

Asfaltering av gångvägarna

15 Maj 2023 påbörjas asfalteringen av samtliga gångvägar. Arbetet beräknas vara klar den 23 Maj. Under tiden är det mycket begränsad framkomlighet i gränderna, om du måste gå där så var mycket försiktig.

Förberedelser startar den 8 Maj då också framkomligheten är begränsad.

Styrelsen

Frågor kontakta ordförande på tfn 073-6881540

Samfällsnytt – Nr 2- 2023


Årsmötet genomfördes 2023-03-22 med 31st närvarande medlemmar (utdrag från mötet)

Ny styrelse valdes med följande medlemmar:

Raine Englund, ordförande
Peter Svensson, sekreterare
Oskar Rommel, v.ordf/kassör
Petter Fogelbrink
Maryam Jahandar

Tack Lasse, Eva och Jenny för ert mångåriga arbete för medlemmarna

Webmaster Marcus Östman
Grannsamverkan Sören Nylund

Följande beslut tog Årsmötet:

Medlemsavgift

För 2023 fastställdes avgiften för sektion 1 (grönytor, gångvägar mm) till 3 200 kr inkl moms och sektion 2 (kabel-tv) till 300 kr inkl moms. Avgiften betalas via utsända fakturor som delas på två fakturor.
Den första på 2 000 kr April/Maj och den andra på 1 500 resp 1 200 kr September/Oktober. 1 200 kr är för de 5 medlemmar som ej ingår i sektion 2. Betala endast via utsända fakturor, det underlättar oerhört för kassör.

Kabel-tv nätet

Kabel-tv sägs upp och nätet läggs ner from 2023-12-01. Beslutet var enhälligt.
De som idag nyttjar kabel-tv nätet uppmanas att före 2023-12-01 ansluta sig till framdragen fiber eller annan anslutning för att kunna se TV.

Motion Hjärtstartare

Mötet beslöt att tillstyrka motionen vilket innebär att, om rätt förutsättningar finns (skapas) så kommer vi att i området ha en hjärtstartare. Mötet föredrog att vi hyr materialet för att underlätta service, försäkring mm. Förslagsställaren skall ta fram detaljer såsom plats, avtal, bestämmelser och föredra för styrelsen som bemyndigades att fatta beslut.

Mera information kring detta kommer på nästa Samfällsnytt (sommaren 2023).

Digitalisering av information

From 2024 kommer all information från styrelsen att ske via vår hemsida, www.skalby3sam.se. Du som inte registrerat dig för att få tillgång till uppdateringar från hemsidan uppmanas att snarast göra detta. Planen är att vi kommer att skicka medlemsavgifter via e-faktura from 2024, varför det är viktigt att din mailadress finns registrerat. Om du inte har tillgång till internet/mail anmäler du detta till kassören alt till ordförande på tfn 073-688 15 40

Samtliga årsmöteshandlingar finns på hemsidan och protokoll från årsmötet finns from 6 April (senast) på hemsidan www.skalby3sam.se.

Grannsamverkan

Information från Polisen finns på hemsidan under fliken Grannsamverkan. För att snabbt få tillgång till vad som händer i närområdet så anslut dig till vår Facebook grupp Skälby 3e Grannsamverkan Upplands Väsby. Senaste informationen från Polisen är att inbrott skett i närområdet via takluckor. Säkra era luckor för att försvåra inbrott.

Polisens tipstelefon är: 114 14.
Vid pågående inbrott ring: 112

Nyinflyttade

Välkommen till vårt område och samfällighet. Anmäl dig på hemsidan så att vi sänder fakturor till rätt person under 2023. Styrelsen har sammanställt det viktigaste att veta om vår samfällighet, finns på hemsidan.
Har du funderingar/frågor kontakta ordförande på tfn 073-688 15 40.

Asfaltering av gångvägar

Kommer att ske så snart det torkat upp, preliminärt i slutet av April början på Maj.
Anslag kommer att sättas upp några veckor före. Samtliga gångvägar stängs av under arbetet som beräknas ta två veckor.

Kommunikation

Sedan senaste samfällsnytt har styrelsen inte mottagit några mejl från medlemmarna.

Övrigt

Som ni säkert har sett så har vi många skator i området. Överfyll inte sopkärl då de är snabba att söka mat och sprider soporna, värmen är snart här och odören lockar till sig skadedjur. Råttor är snabbt på plats och det vill vi undvika.

Samfällsnytt 1 -2023

Inför årsmöte 2023
Reservera den 22/3 kl. 19.00 för årsmöte. Plats: Himmel och Pannkaka Väsby Centrum.

Separat kallelse med dagordning, Budget för sektion 1 och 2, debiteringslängd för sektion 1 och 2, valberedningens förslag till styrelse och funktioner samt medlemmarnas motioner kommer att läggas i era brevlådor senast 6/3 2023.

Verksamhetsberättelse, årsbokslut för sektion 1 och 2 samt revisionsberättelse finns från och med 6/3 att ta del av på hemsidan.

Styrelsen har tagit fram en utveckling och underhållsplan för tiden fram till 2040. Vi behöver under denna tid:
• uppgradera lekplatser säkerhetsmässigt
• byta ut gatubelysning
• underhålla gräs, buskar och träd
• utveckla bättre sociala ytor/möjligheter
• eventuellt åtgärda kablar och ledningar för
kabel-tv
• underhålla asfaltering

För att kunna göra allt detta måste vi ha en underhållsfond på ca 1 miljon de närmaste 5-10
åren för att undvika extra utdebiteringar. Styrelsen föreslår avgifter för 2023 på 3 200 kr
sektion 1 och 300 kr för sektion 2.

From 2022 är föreningen skyldig att redovisa samt betala moms på utgifter och intäkter. Då nästan alla våra kostnader är momsbelagda så kommer medlemsavgifter och kostnader att ta ut varandra i en cykel på 2-3 år, det vill säga momsen blir ett nollsummespel och kommer inte att påverka medlemsavgifterna.

Motioner:
Endast en har inkommit och den avser hjärtstartare. Förslagsställaren vill att vi anskaffar
en i området. Det råder dock lite osäkerheter kring hur den blir 100% tillgänglig varför det måste utarbetas bättre. Kostnad för en hjärtstartare är ca 25 000 kr.

Styrelsen förslag:
Som redovisats i Samfällsnytt nr. 4 2022 så är det endast 5 av 152 delägare som vill behålla kabel-tv nätet. Styrelsen föreslår därför att vi stänger ner nätet från och med den 1 december 2023 av kostnadsskäl. De som inte har alternativ idag till TV uppkoppling (annat än kabelnätet) bör se över det fram till 1/12 2023.

Asfaltering
Som tidigare informerats om har styrelsen slutit avtal kring detta. Asfaltering kommer att ske så
snart det torkat upp, preliminärt i slutet av april, början av maj. Asfalteringen kommer att ta ca två veckor och under den tiden kommer alla gångvägar att spärras av.

Digitalisering
Från och med 2024 planeras att all information från styrelsen (Samfällsnytt, Årsmöteshandlingar mm) kommer att ske digitalt via hemsidan www.skalby3sam.se
Lägg in er mailadress där så får ni automatisk meddelande när ny info kommer ut.

Denna åtgärd gör vi för att minska kostnaden, ur miljösynpunkt samt underlätta arbetsbördan för styrelsen. Styrelsen har som mål att från och med 2024 skicka ut medlemsavgifter för betalning via e-faktura. Det underlättar därför att ni så snart som möjligt anmäler mailadress till hemsida eller kassör.

Kommunikation
Sedan senaste samfällsnytt har styrelsen mottagit 3st mejl från medlemmar. Ärenden som har behandlats är
• Utflyttningar & inflyttningar

Nyinflyttade
Vi välkomnar alla nyinflyttade till vårt område och samfällighet.

Styrelsen har sammanställt det viktigaste att veta om vår samfällighet i ett dokument, den kommer att delas ut till alla före årsmötet. Glöm inte att anmäla er på hemsidan så att det blir rätt namn på fakturorna under 2023. Vid frågor kontakta styrelsen via hemsidan eller till ordförande på tel. 073-688 15 40.

Samfällighetens hemsida
Vi vill passa på att göra lite reklam för vår hemsida www.skalby3sam.se. Där hittar ni information om vår förening, riktlinjer mm, ni kan även ställa frågor till styrelsen från hemsidan. Hemsidan uppdateras även kontinuerligt med nyheter. Så håll er informerade.

Grannsamverkan
Det har under vintern förekommit försök och fullbordade inbrott i vår förening samt i närområdet. Det som skett är inbrott via fönster och balkongdörrar. Larm har avskräckt och förhindrat fullbordat inbrott.
Polisen upplyser om att se över hur ni förvarar takboxar och bildäck. Ett flertal stölder av dessa föremål har förekommit och en lastbil fullastad med takboxar har beslagtagits av polisen i Väsby.
För att snabbt få och sprida information finns det en sluten Facebookgrupp som informerar vad om händer i området. Gruppen heter Skälby 3e Grannsamverkan Upplands Väsby. Anmäl er till denna sida för att få snabb information via polisen. Informera er grannar om ni reser bort och hjälp varandra med tillsyn

Polisens tipstelefon är 114 14
Vid pågående inbrott ring: 112

Övrigt
Ni som ska sälja er fastighet var noga med att informera om samfällighets avgiften och vid
avtalsskrivning reglera obetalda avgifter.

Varmt välkomna till årsmötet den 22 mars!
Styrelsen