Trivselregler

Grundregeln för en trivsam miljö i området är att vi tar hänsyn till varandra. Det är extra viktigt eftersom vi bor så tätt inpå varandra. Alla har inte samma uppfattning i alla frågor om vad som är störande eller inte. Det bästa sättet att råda bot på att eventuella missförstånd uppstår, är att helt enkelt prata med varandra.

De områden som samfälligheten äger är främst avsedda för gemensamma ändamål. Om man under en tid behöver utnyttja en del av det gemensamma området för något privat ändamål, exempelvis studsmatta, bör man diskutera detta med sina närmaste grannar. Om marken behöver användas för eget bruk under en längre tid måste styrelsen först ge sitt godkännande till detta.

Transporter till baksidorna
Det är inte tillåtet att köra bilfordon på våra gångvägar och gräsmattor. Efter tillstånd från styrelsen kan enstaka transport beviljas och då med personbilar och släp, ej tunga fordon. Tillstånd sökes via kontaktsidan.

Kommunregler

Vedeldning

Störningar på grund av vedeldning är vanligt

I grupphusområden uppstår nästan alltid problem vid vedeldning. I många bostadsområden är förutsättningarna sådana att även en begränsad vedeldning kan ge försämring av områdets luft och risk för hälsoproblem. Eldningen bör begränsas till enbart trivseleldning.
Vedeldningen ökar i våra småhusområden. Vid dålig förbränning av ved bildas ämnen, som är skadliga för både miljö och hälsa. Hälsobesvären drabbar framför allt människor som har astma eller problem med andningen. En panna, eller kamin, som eldas på fel sätt, kan ”förstöra” luften för ett helt område. Genom alla klagomål som kommer in, kan miljö- och hälsoskyddskontoret konstatera att det lätt uppstår störningar när eldning sker.

Att tänka på när eldstaden används

  • Följ alltid skötselanvisningarna.
  • Elda bara med torr ved, som legat en sommarsäsong och torkat under tak.
  • Behandlat virke eller sopor får inte eldas.
  • Håll tillufts- och rökgasspjäll öppna för att få bästa möjliga förbränning. Vid
  • tillräcklig lufttillförsel uppstår s.k. pyreldning med stora utsläpp av föroreningar.
  • Ett alternativt kaminbränsle kan vara träbriketter eller pellets. Brandrisken måste       då beaktas. Vid byte av bränsle, hör alltid med kamintillverkaren eller sotaren.
  • Elda bara när ”vädret tillåter”, dvs. när röken snabbt kan stiga uppåt och spridas.
  • Hänsyn måste alltid tas till närbelägna bostäder, vindriktning och väderförhållande.

Om eldning sker så att rök och sot blir så störande att det betraktas som olägenhet för människors hälsa kan miljö- och hälsoskyddsnämnden ingripa mot eldningen. Det kan ske genom begränsning av när eldning får ske med hänsyn till tid och/eller väderlek och i särskilt besvärliga fall kan eldning också helt förbjudas.

kommunens webbplats kan du läsa mer vedeldning inom vårt område.

Ansvar för hundar
Kopplingstvång gäller på offentliga platser och platser som jämställs med offentlig plats. Tikar ska vara kopplade inom hela kommunen under löptid. Kopplingstvång gäller inte på inhägnade hundrastgårdar. En hund som inte är kopplad ska ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Förorening efter hund ska plockas upp inom samtliga bostadsområden i tätorten, torg, gång- och cykelbanor, motions- och skidspår, parker, idrottsplatser, Väsby centrum och vid buss- och järnvägsstationen. Gäller inte synskadads ledarhund, funktionshindrads service- och signalhund eller polishund i tjänst.