Gator & parkeringar

Parkering
Samtliga gator i vårt område ägs av kommunen. Enligt www.upplandsvasby.se finns bland annat följande att läsa om parkering:

”I Upplands Väsby kommun är parkering på kommunens allmänna mark fri […] under förutsättning att man följer parkeringsreglerna. Vad som gäller regleras i lokala trafikföreskrifter (LTF) som till övervägande del framgår av de skyltar som finns uppställda på gatan eller infarten till området.”

För att enkelt kunna ta emot besökare finns det gratis parkeringsplatser (24 timmar) högst upp i våra gränder. Dessa parkeringar är till för oss medlemmar och våra gäster då plats inte finns i eget garage eller på vår egen uppfart. Vi vill därför att ni undviker att parkera bilar på gatorna utom vid kortare uppehåll. Tänk på att parkerade bilar försvårar framkomligheten för till exempel utryckningsfordon, snöröjningfordon och sopbilar. Inte minst så skyms sikten för de barn som leker i vårt område. Överträdelse anmäls till kommunen.

Hastighet
Den absoluta hastighetsbegränsningen i vårt område är 30 kilometer i timmen. Men precis som över allt annars är den relativa hastighetsbegränsningen varierande så till den grad att man ska kunna få stopp på fordonet för att undvika en farlig situation. I vissa fall rör det sig om krypfart.

Biltvätt
Eftersom Skälby ligger intill en skyddad grundvattentäkt får man inte tvätta bilen på gatan eller på uppfarterna till våra fastigheter.

Mopeder
Mopedförbud gäller på samfällighetens gångvägar och även på gång- och cykelvägen längs med skogsbrynet från Lindhemsvägen samt sträckan parallellt med fotbollsplanen.

Tomgångskörning
I Upplands Väsby är det endast tillåtet att ha bilen stående på tomgång i max en minut. En anledning är att tomgångskörning innebär en onödig miljöbelastning.

Exempel på ämnen som släpps ut från biltrafiken är koldioxid, kväveoxider, kolväten, kolmonoxid och partiklar. Många av dessa ämnen är skadliga för människors hälsa och/eller bidrar till växthuseffekten.