Stadgar

Samfälligheter regleras i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, fastighetsbildningslagen (1970:988), anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1998:812). Läs gärna innehållet i dessa lagar då det berör alla.

Vår samfällighet har en föreningsförvaltning. Vår samfällighet har antagit stadgar och har en styrelse. Vår samfällighet är registrerad hos Lantmäterimyndigheten.

Vår samfällighet är indelad i två sektioner sedan 1992 då det gjordes en förrättning.

Sektion 1 innefattar alla 157 fastigheterna och hanterar trädgård, gångvägar,lekplatser och dagvattenledningar.

Sektion 2 innefattar 152 fastigheter och hanterar centralantennsanläggning för radio och TV enligt Com Hems basutbud.

Alla fastighetsägare har rätt att vara delaktiga i hur samfälligheten skall styras och utvecklas via motioner och deltagande på årsmötet samt vid extrastämmor.

Gällande Stadagar Skälby Tredje Samfällighetsförening, 2018-03-28 (2022-09-15)

Tidigare stadgar för Skälby Tredje Samfällighetsförening, 1992-02-19