Regler i samfälligheten

Tomtgränser
I grundakten hos Lantmäteriet framgår nuvarande tomgränser. Dessa justerades 1976 då de flesta fastigheter var med på den utökningen av fastighetsgränserna. Vid detta tillfälle justerades även detaljplanerna för området.
I dagsläget finns inga avsikter göra ytterligare några förändringar. För att kunna sälja en del av samfällighetens mark måste lantmäteriet göra en fastighetsreglering av den nya gränsen, vilket medför en kostnad. Dessutom kan även kommunens detaljplan påverkas. En justering av detaljplanen innebär ytterligare en kostnad.
Idag har vi ett antal fastighetsägare som inkorporerat gemensamma grönområden i ”sin” tomt. Det gäller främst i mitten av gränderna vid gångbanorna. Ta detta i beaktning då gemensamhetsytor ej kan säljas vid en eventuell försäljning av fastighet.

flygfotografikartan med inritade tomtgränser ser du exakt var gränsen för din och dina grannars tomter går. Det som inte tillhör din tomt är till största del att betrakta som samfälld mark. Att utan tillåtelse bygga något på samfälldhetens mark är inte tillåtet.

Här följer några exempel tomtgränser. För detaljer kring din fastighet, se plankarta på Upplands Väsbys webbplats, länk finns på sidan Om Skälby Tredje / Karta.

Skalby3_vandplan         Skalby3_mynnig  Skalby3_forklaring Skalby3_mitten2

 

1 meters regeln
Vi har en generell regel inom samfälligheten att kunna utnyttja ca en meter utanför den egna tomten för egna planteringar. Denna regel kom till under 1970-talet och gäller plantering av buskar och träd. Idag finns en del annat där, exempel är jordhögar efter utgrävning på egen tomt, ved, bodar och annat trädgårdsrelaterat, vilket inte är tillåtet.
Den kontrakterade firman som sköter gräsklippning måste kunna komma fram och klippa gräset på samfälld mark. Där de inte kommer fram pga. av något är i vägen så måste respektive fastighetsägare bistå med klippning.

Studsmattor
Studsmattor, får man ställa upp temporärt om man frågar grannen och de inte har något emot det. Man måste se till att gräset omkring/bakom/under blir klippt samt ombesörja att återställa gräsmattan efter det att studsmattan tagits ned för säsongen.

Lite om mitt och ditt
Som fastighetsägare kan det uppstå ett behov av att bereda sig tillträde till sin grannes tomt på grund av en reparation eller underhållsarbete på den egna fastigheten. Om detta sker är det viktigt att återställa det som eventuellt har förflyttats eller ändrats till ursprungligt skick. Någon lagparagraf som ger någon rätt till detta finns egentligen inte. De jurister styrelsen varit i kontakt med hänvisar till gällande praxis, att man helt enkelt pratar med varandra. Det står alla medlemmar fritt att fördjupa sig i ämnet om man så önskar.

Vi har alla på ett eller annat sätt tomter där tomtgränsen utgörs av grannens fastighet. Därför är det viktigt att tänka på att det är grannens fastighet och inte din egen. Utan din grannes medgivande är det alltså inte tillåtet att förändra något.

Buskar, träd, grenar och rötter
I Jordabalken (1970:994) 3 kap. 2§ går det att utläsa hur man ska gå tillväga om rot eller gren tränger in på någons tomt. Om så är fallet får den ”drabbade” fastighetsägaren ta bort den eventuella grenen. Om man däremot befarar att åtgärden kan medföra någon typ av skada för grannen, så ska grannen först beredas tillfälle att lösa problemet själv. Samma jurister som styrelsen varit i kontakt med är av den uppfattningen att detta gäller även förhållandet samfällighet/boende. Att tänka på när vi strävar efter att hålla rent i våra grändpassager.