Samfällsnytt 1 -2023

Inför årsmöte 2023
Reservera den 22/3 kl. 19.00 för årsmöte. Plats: Himmel och Pannkaka Väsby Centrum.

Separat kallelse med dagordning, Budget för sektion 1 och 2, debiteringslängd för sektion 1 och 2, valberedningens förslag till styrelse och funktioner samt medlemmarnas motioner kommer att läggas i era brevlådor senast 6/3 2023.

Verksamhetsberättelse, årsbokslut för sektion 1 och 2 samt revisionsberättelse finns från och med 6/3 att ta del av på hemsidan.

Styrelsen har tagit fram en utveckling och underhållsplan för tiden fram till 2040. Vi behöver under denna tid:
• uppgradera lekplatser säkerhetsmässigt
• byta ut gatubelysning
• underhålla gräs, buskar och träd
• utveckla bättre sociala ytor/möjligheter
• eventuellt åtgärda kablar och ledningar för
kabel-tv
• underhålla asfaltering

För att kunna göra allt detta måste vi ha en underhållsfond på ca 1 miljon de närmaste 5-10
åren för att undvika extra utdebiteringar. Styrelsen föreslår avgifter för 2023 på 3 200 kr
sektion 1 och 300 kr för sektion 2.

From 2022 är föreningen skyldig att redovisa samt betala moms på utgifter och intäkter. Då nästan alla våra kostnader är momsbelagda så kommer medlemsavgifter och kostnader att ta ut varandra i en cykel på 2-3 år, det vill säga momsen blir ett nollsummespel och kommer inte att påverka medlemsavgifterna.

Motioner:
Endast en har inkommit och den avser hjärtstartare. Förslagsställaren vill att vi anskaffar
en i området. Det råder dock lite osäkerheter kring hur den blir 100% tillgänglig varför det måste utarbetas bättre. Kostnad för en hjärtstartare är ca 25 000 kr.

Styrelsen förslag:
Som redovisats i Samfällsnytt nr. 4 2022 så är det endast 5 av 152 delägare som vill behålla kabel-tv nätet. Styrelsen föreslår därför att vi stänger ner nätet från och med den 1 december 2023 av kostnadsskäl. De som inte har alternativ idag till TV uppkoppling (annat än kabelnätet) bör se över det fram till 1/12 2023.

Asfaltering
Som tidigare informerats om har styrelsen slutit avtal kring detta. Asfaltering kommer att ske så
snart det torkat upp, preliminärt i slutet av april, början av maj. Asfalteringen kommer att ta ca två veckor och under den tiden kommer alla gångvägar att spärras av.

Digitalisering
Från och med 2024 planeras att all information från styrelsen (Samfällsnytt, Årsmöteshandlingar mm) kommer att ske digitalt via hemsidan www.skalby3sam.se
Lägg in er mailadress där så får ni automatisk meddelande när ny info kommer ut.

Denna åtgärd gör vi för att minska kostnaden, ur miljösynpunkt samt underlätta arbetsbördan för styrelsen. Styrelsen har som mål att från och med 2024 skicka ut medlemsavgifter för betalning via e-faktura. Det underlättar därför att ni så snart som möjligt anmäler mailadress till hemsida eller kassör.

Kommunikation
Sedan senaste samfällsnytt har styrelsen mottagit 3st mejl från medlemmar. Ärenden som har behandlats är
• Utflyttningar & inflyttningar

Nyinflyttade
Vi välkomnar alla nyinflyttade till vårt område och samfällighet.

Styrelsen har sammanställt det viktigaste att veta om vår samfällighet i ett dokument, den kommer att delas ut till alla före årsmötet. Glöm inte att anmäla er på hemsidan så att det blir rätt namn på fakturorna under 2023. Vid frågor kontakta styrelsen via hemsidan eller till ordförande på tel. 073-688 15 40.

Samfällighetens hemsida
Vi vill passa på att göra lite reklam för vår hemsida www.skalby3sam.se. Där hittar ni information om vår förening, riktlinjer mm, ni kan även ställa frågor till styrelsen från hemsidan. Hemsidan uppdateras även kontinuerligt med nyheter. Så håll er informerade.

Grannsamverkan
Det har under vintern förekommit försök och fullbordade inbrott i vår förening samt i närområdet. Det som skett är inbrott via fönster och balkongdörrar. Larm har avskräckt och förhindrat fullbordat inbrott.
Polisen upplyser om att se över hur ni förvarar takboxar och bildäck. Ett flertal stölder av dessa föremål har förekommit och en lastbil fullastad med takboxar har beslagtagits av polisen i Väsby.
För att snabbt få och sprida information finns det en sluten Facebookgrupp som informerar vad om händer i området. Gruppen heter Skälby 3e Grannsamverkan Upplands Väsby. Anmäl er till denna sida för att få snabb information via polisen. Informera er grannar om ni reser bort och hjälp varandra med tillsyn

Polisens tipstelefon är 114 14
Vid pågående inbrott ring: 112

Övrigt
Ni som ska sälja er fastighet var noga med att informera om samfällighets avgiften och vid
avtalsskrivning reglera obetalda avgifter.

Varmt välkomna till årsmötet den 22 mars!
Styrelsen