Kategoriarkiv: Uncategorized

Problem med Viasat

Styrelsen har fått många frågor om problemet med Viasats sändningar.
Många har upplevt problem under en tid och speciellt under denna vecka.
Vad problemet beror på vet vi inte och vi uppmanar er att ringa till Viasat och felanmäla om problemet fortfarande kvarstår.

Är det problem med Viasat så skall man kontakta Viasats kundtjänst eller supportavdelning.
Upplever man problem med internet så kontaktar ni Internetbolaget.nu som levererar internet de tre år som ingår I avtalet.

För att snabbare få information om driftstörningar på själva fibret som både påverkar Viasat och intenet så kan man installera en app som heter “DIO”

Den finns att ladda ner på Appstore för iphonetelefoner och heter som sagt DIO
Vi har inte kunna kontrollera o det finns på Play för Andriodtelefoner men vi utgår ifrån att det finns.

Appen informerar dig om det finns planerade eller oförutsedda driftstörningar på själva fibret. När vi hade driftstörningar i början av December förra året så fanns det information i appen om att det var ett planerat servicearbete som drog ut på tiden någon timme.

/Styrelsen

 

 

 

Årsmöte 22/3

Styrelsen vill påminna om årsmötet den 22/3 på Café Astrid.
Vi hoppas att så många av våra medlemmar kan komma då vi har många beslut att fatta.
Kallelse kommer inom kort i er brevlåda

Motioner måste vara inlämnade senast den 18 februari och de kan mailas in till styrelsen eller lämnas i brevlådan på Knutbygränd 11

/ Styrelsen

Problem med Internet

Vi har alla upplevt problem med internet nu under morgonen

Styrelsen har varit i kontakt med både internetbolaget.nu som levererar internet samt Öppna Stadsnät som är operatören och fått informationen, att  under natten har Stadsnätbolaget gjort ett planerat arbete på fibret och att det beräknas hålla på till 07:00 lördag morgon. Vid 10:00 var det fortfarande störningar för några i vårt område men skall vara åtgärdat nu.

Det man kan behöva göra är att dra ut strömkabeln till den vita lådan (fiberswitch) som Stadsnätbolaget monterade inne i huset i somras. Vänta 5 sekunder  och stoppa tillbaka strömkabeln i uttaget igen och så borde internet fungera igen efter ca 1min.

Styrelelsen 2017-12-02 kl 11:31

 

Skälby3sam webbstatistik

På begäran, lite statistik över hur många som besöker vår webbplats.
Period: 28 februari 2016 till 28 februari 2017.

Användare
Användare som har inlett minst en session under datumintervallet.

Sessioner
Totalt antal sessioner under datumintervallet. En session är den tid då användaren aktivt använder din webbplats, app eller annat. All användningsinformation (till exempel skärmvisningar, händelser, e-handel) är kopplad till en session.

Sidvisningar
Sammanlagt antal gånger som sidorna visades. Upprepade visningar av en enskild sida räknas.

Sidor/Session
Det genomsnittliga antalet sidor som visades per session. Upprepade visningar av en enskild sida räknas.

Gen. sessionslängd
Genomsnittlig längd på en session

Avvisningsfrekvens
Procentandelen sessioner på en enstaka sida där det inte skedde någon interaktion med sidan. En avvisad session har en varaktighet på 0 sekunder.

Information från valberedningen

Inför årsmötet den 23 mars vill valberedningen informera och meddela alla fastighetsägaren i Skälby Tredje Samfällighetsförening följande:

4 ledamöter kommer att lämna styrelsen, vår ordförande och vice ordförande är 2 av dessa.

Alla fastighetsägare i Skälby Tredje Samfällighetsförening är delägare i vår gemensamma mark och dess anläggningar. Samfälligheten är stor, 157 fastigheter, 7 lekplatser och en grönyta omfattande ca 44 500 m2. Alla nyinflyttade får en skrivelse från styrelsen med information om vad som gäller i Samfälligheten.

Medlemmar till styrelsen väljs på 2 år. Enligt lag är Samfälligheten skyldig att ha en styrelse, vars ledamöter utses på årsmötet. Lyckas inte detta kommer Länsstyrelsen att ta över och med en årsavgift som vida överstiger nuvarande årsavgift. Utöver en styrelse väljs fler andra funktionärer som 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter och 3 valberedare.

Många i samfälligheten har suttit med i styrelsen eller haft andra funktioner.

Det är nu ett bra tillfälle för er som ännu inte haft ett uppdrag i samfälligheten att pröva på och ställa upp.

Valberedningen:
Erik Najjar, Vätögränd 17, 076-540 92 92
Mikael Schenning, Kårstagränd 15, 070-962 04 95
Ingrid Fritjofsson-Bergman, Lohäradsvägen 57, 08-590 834 44

Enkätundersökning fiber

Bakgrund
Nuvarande koaxialkabelsystem som vi idag har för att distributera TV och data är en föråldrad teknik med begränsad möjlighet till utbyggnad. Styrelsen har därför sedan en tid tillbaka haft uppdraget att undersöka om vi ska gräva ner en fiber i området. För ändamålet tillsattes en fibergrupp som varit i kontakt med konsulter, entreprenörer, tjänsteleverantörer med mera för att skapa sig ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Inte minst har de haft kontakt med Lantmäteriet. Utgångspunkten i arbetet har också varit att vi själva ska äga vårt nät. Fibergruppen gick ut med en enkätundersökning där cirka 80 procent av hushållen var positivt inställda till fiber. Eftersom vi har en hel del nya boende i området samt att en viss tid har förflutit, vill fibergruppen gå ut med en ny enkät.

Enkätens syfte
Att gräva ner fiber är ett stort beslut som påverkar alla i samfälligheten. Ett av två huvudsakliga syften med denna enkät är att få en så rättvisande bild som möjligt av hur intresset i området ser ut.
Det andra syftet är att kartlägga om respektive hushåll väljer att betala med ett engångsbelopp eller månadsvis.
Utifrån nuvarande informationsläge uppskattar vi att engångsbeloppet rör sig om 10 000 – 15 000 kronor vilket skulle få till följd att ett lån på tre år skulle bi 300 – 500 kronor i månaden.

Tjänsteleverantör
Förutsatt att tillräckligt många på respektive stämmor röstar ja till fiber kommer vi fortsätta diskussionen med tjänsteleverantören Zitius. Kriterier vid valet av leverantör var möjlighet att själva äga nätet, pris, förväntad nivå på service samt störst valmöjlighet när det kommer till val av TV-kanaler och bredbandsleverantör. Gå gärna i på www.zitius.se och titta.

Fördelar
En fördel med fiber är att den tekniska lösningen har en lång livslängd och med det låga driftskostnader. Fiber innebär även att man själv i större utsträckning kan välja när och vad man vill titta på antingen via TV eller på datorn/surfplattan. Det traditionella tv-tittandet har till stor del ersatts av streamingtjänster i plattor och på datorer. Allt fler använder allt mer data i sina liv.
Som vi nämnde inledningsvis är nuvarande system föråldrat. Ju längre tiden går, desto större är risken att det slutar fungera. Som bekant utgör de kablar som går genom våra vindar och över våra gångvägar en sårbarhet i händelse av kraftigt oväder, sabotage, husrenoveringar eller något annat oförutsett.
Vårt förslag är att det ska grävas fiber till samtliga fastigheter. Grunden till det beslutet, är den stora påverkan en grävning utgör på våra grönytor att och det krävs ett samarbete med andra aktörer. Det ger också garanti att en framtida ägare har samma möjlighet till fiber som resterande fastighetsägare. Vi kommer därför bara gräva en gång för detta ändamål. Om vi hamnar i situationen att fiber inte skulle vara aktuellt kommer det i framtiden bli upp till var och en av oss att lösa våra behov när nuvarande system inte längre kan leverera TV, telefoni och data.
När fibern väl grävts ner är det upp till varje fastighetsägare att bestämma om och vilka tjänster de vill ansluta sig till.

Tidsplan
Förutsatt att arbetet fortskrider som tänkt, planeras de första spadtagen tas inom en tvåårsperiod. Allt beroende på tjäle i marken och vad entreprenören som ska utföra grävarbetet har för ledtider.

Hur du fyller i enkäten
Börja med att ange er gatuadress/fastighetsbeteckning – detta ska alla göra. Därefter ska respektive hushåll som vill ha fiber fylla i rutan märkt ”Ja, jag/vi i hushållet är intresserade av fiberanslutning”. Detta följs av ett kryss i en av de två rutor som anger betalningsmetod – engångsbelopp eller månadsvis.
De som inte vill ha en fiberanslutning ska alltså enbart fylla i rutan ”Nej, jag/vi i hushållet är inte intresserade av fiberanslutning”. Om ni sätter ett kryss i denna ruta har vi av Lantmäteriet blivit ombedda att efterfråga vad ni har för motivering och vad ni ser för alternativ till en framtidssäker infrastruktur. Om det trots denna uppmaning inte finns någon motivering – kommer vi att behöva besöka er för att föra en dialog. Återigen är syftet med enkäten att få ett så rättvisande underlag som möjligt, enkäten är inte bindande.

Vi ser helst att ni fyller i enkäten digitalt på www.skalby3sam.se/enkat alternativt att ni lämnar den i brevlådan på Vätögränd 23. Lämna in ert svar senast fredag den 18 november.