Enkätundersökning fiber

Bakgrund
Nuvarande koaxialkabelsystem som vi idag har för att distributera TV och data är en föråldrad teknik med begränsad möjlighet till utbyggnad. Styrelsen har därför sedan en tid tillbaka haft uppdraget att undersöka om vi ska gräva ner en fiber i området. För ändamålet tillsattes en fibergrupp som varit i kontakt med konsulter, entreprenörer, tjänsteleverantörer med mera för att skapa sig ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Inte minst har de haft kontakt med Lantmäteriet. Utgångspunkten i arbetet har också varit att vi själva ska äga vårt nät. Fibergruppen gick ut med en enkätundersökning där cirka 80 procent av hushållen var positivt inställda till fiber. Eftersom vi har en hel del nya boende i området samt att en viss tid har förflutit, vill fibergruppen gå ut med en ny enkät.

Enkätens syfte
Att gräva ner fiber är ett stort beslut som påverkar alla i samfälligheten. Ett av två huvudsakliga syften med denna enkät är att få en så rättvisande bild som möjligt av hur intresset i området ser ut.
Det andra syftet är att kartlägga om respektive hushåll väljer att betala med ett engångsbelopp eller månadsvis.
Utifrån nuvarande informationsläge uppskattar vi att engångsbeloppet rör sig om 10 000 – 15 000 kronor vilket skulle få till följd att ett lån på tre år skulle bi 300 – 500 kronor i månaden.

Tjänsteleverantör
Förutsatt att tillräckligt många på respektive stämmor röstar ja till fiber kommer vi fortsätta diskussionen med tjänsteleverantören Zitius. Kriterier vid valet av leverantör var möjlighet att själva äga nätet, pris, förväntad nivå på service samt störst valmöjlighet när det kommer till val av TV-kanaler och bredbandsleverantör. Gå gärna i på www.zitius.se och titta.

Fördelar
En fördel med fiber är att den tekniska lösningen har en lång livslängd och med det låga driftskostnader. Fiber innebär även att man själv i större utsträckning kan välja när och vad man vill titta på antingen via TV eller på datorn/surfplattan. Det traditionella tv-tittandet har till stor del ersatts av streamingtjänster i plattor och på datorer. Allt fler använder allt mer data i sina liv.
Som vi nämnde inledningsvis är nuvarande system föråldrat. Ju längre tiden går, desto större är risken att det slutar fungera. Som bekant utgör de kablar som går genom våra vindar och över våra gångvägar en sårbarhet i händelse av kraftigt oväder, sabotage, husrenoveringar eller något annat oförutsett.
Vårt förslag är att det ska grävas fiber till samtliga fastigheter. Grunden till det beslutet, är den stora påverkan en grävning utgör på våra grönytor att och det krävs ett samarbete med andra aktörer. Det ger också garanti att en framtida ägare har samma möjlighet till fiber som resterande fastighetsägare. Vi kommer därför bara gräva en gång för detta ändamål. Om vi hamnar i situationen att fiber inte skulle vara aktuellt kommer det i framtiden bli upp till var och en av oss att lösa våra behov när nuvarande system inte längre kan leverera TV, telefoni och data.
När fibern väl grävts ner är det upp till varje fastighetsägare att bestämma om och vilka tjänster de vill ansluta sig till.

Tidsplan
Förutsatt att arbetet fortskrider som tänkt, planeras de första spadtagen tas inom en tvåårsperiod. Allt beroende på tjäle i marken och vad entreprenören som ska utföra grävarbetet har för ledtider.

Hur du fyller i enkäten
Börja med att ange er gatuadress/fastighetsbeteckning – detta ska alla göra. Därefter ska respektive hushåll som vill ha fiber fylla i rutan märkt ”Ja, jag/vi i hushållet är intresserade av fiberanslutning”. Detta följs av ett kryss i en av de två rutor som anger betalningsmetod – engångsbelopp eller månadsvis.
De som inte vill ha en fiberanslutning ska alltså enbart fylla i rutan ”Nej, jag/vi i hushållet är inte intresserade av fiberanslutning”. Om ni sätter ett kryss i denna ruta har vi av Lantmäteriet blivit ombedda att efterfråga vad ni har för motivering och vad ni ser för alternativ till en framtidssäker infrastruktur. Om det trots denna uppmaning inte finns någon motivering – kommer vi att behöva besöka er för att föra en dialog. Återigen är syftet med enkäten att få ett så rättvisande underlag som möjligt, enkäten är inte bindande.

Vi ser helst att ni fyller i enkäten digitalt på www.skalby3sam.se/enkat alternativt att ni lämnar den i brevlådan på Vätögränd 23. Lämna in ert svar senast fredag den 18 november.