Allmänt om UPPLANDS VÄSBY SKÄLBY GA: 8

Skälby Tredje Samfällighetsförening består av 157 fastigheter fördelat på sju gränder med tillhörande lekplatser. Alla fastighetsägare i Skälby Tredje Samfällighetsförening är delägare i vår gemensamma mark och dess anläggningar.

Alla fastigheter är automatiskt anslutna till samfälligheten. Samfälligheten består av gator Lohäradsvägen, Knutbygränd, Kårstagränd, Rimbogränd, Vätögränd, Vidbogränd och Vallbygränd.

Samfälligheten är uppdelad i två sektioner

  • Sektion 1 som omfattar skötseln av de gemensamma ytorna mellan gränderna med tillhörande lekplatser, asfalterade gångar, belysning och dagvattenledningar.
  • Sektion 2 som omfattar kabel-TV-nätet och dess drift.

Frågor om gemensamma fastigheter och anläggningar regleras i anläggningslagen (AL) och lagen om förvaltning av samfälligheter (AFL). Samfälligheten har stadgar och Samfälligheter regleras i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, (1970:988), anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1998:812).

Vår samfällighet har en föreningsförvaltning med stadgar och en styrelse. Styrelsen ska förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om hur styrelsen ska sköta föreningens angelägenheter. Samfälligheten finns i en grundakt (Upplands Väsby Skälby GA:8) hos Lantmäteriet.

I grundakten framgår nuvarande tomtgränser. Dessa justerades 1976 då de flesta fastigheter var med på en utökning av fastighetsgränserna. Vid detta tillfälle justerades även detaljplanerna för området. I dagsläget finns inga avsikter att göra ytterligare några förändringar. För att kunna göra en förändring av samfällighetens mark måste lantmäteriet göra en fastighetsreglering av den nya gränsen, vilket medför en kostnad. Dessutom kan även kommunens detaljplan påverkas. En justering av detaljplanen innebär ytterligare en kostnad.

Idag finns det ett antal fastighetsägare som inkorporerat gemensamma grönområden till ”sin” tomt. På en flygfotografikartan (se hemsidan) finns alla tomtgränser inritade. Det som inte tillhör er fastighet är alltid samfälld mark. Det innebär att bygga, använda eller stänga av samfälld mark är inte tillåtet. Det går inte heller att sälja den samfällda marken i en kommande försäljning.

Den 1 metersregel som ”skapats” av föreningen har inte stöd hos Lantmäteriet. Styrelsen beslöt enligt protokoll den 6 juni 1972, Angående privat plantering på samfälldmark. ”plantering kan ske tom 1 meter från husliv resp. plank dock ej köksväxter”. Detta beslut gäller alltjämt. Om någon vill plantera något utanför 1 metersgränsen måste styrelsen ge skriftligt medgivande och ett tydligt ansvar dokumenteras som följer med de nya ägarna. I övrigt skall inget ställas utanför plankgränsen såsom varmkompostkärl, ved, skottkärror Nuvarande styrelsen har informerat på årsmöten samt i flera Samfällsnytt om att det i flera fall gjorts överträdelser på samfälld mark. Styrelsen har också informerat om att de som överträder reglerna kommer att få enskilda besök av styrelsen där information om överträdelsen diskuteras.